Podmínky partnerského programu

Pravidla užívání Affiliate programu (dále “Pravidla”) provozovaného společností TGNCA s.r.o., IČ: 09634231 se sídlem Emilie Floriánové 810/2, 466 01 Jablonec nad Nisou vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem pod sp. zn. C 46079  (dále jen “TGNCA“).

Affiliate program

1) TGNCA se zavazuje osobě, která zprostředkuje dokončení registrace v aplikaci s potenciálním zákazníkem (dále jen “partner”) zaplatit za zprostředkování registrace potenciálního zákazníka provizi na základě obratu, který bude potenciálním zákazníkem vygenerován na základě další spolupráce.

2) Registrace do Affiliate programu je uzavírána na dobu neurčitou, nárok na měsíční provizi  z každé zprostředkované registrace však trvá nejdéle po dobu 540 dnů po sobě jdoucích kalendářních měsíců. Na registraci není právní nárok a podléhá schválení TGNCA.  

3) Partner prohlašuje, že nemá záznam v rejstříku trestů a je osobou zapsanou v obchodním nebo živnostenském rejstříku. V případě, že přestane tyto podmínky partner splňovat, je toto povinen TGNCA sdělit, a to do 30 dnů od vzniku takové události, která zakládá jeho nezpůsobilost být partnerem.

4) V případě, že partner poruší svojí notifikační povinnost uvedenou v bodě 2.3 těchto podmínek, má TGNCA právo  od smlouvy odstoupit a partnerovi zaniká nárok za provize za 6 kalendářních měsíců předcházejících měsíci, ve kterém bylo partnerovi odstoupení od smlouvy doručeno. Odstoupení od smlouvy se považuje za řádné, pokud bude zasláno na emailovou adresu jím uvedenou při registraci do Affiliate programu.

5) TGNCA se zavazuje zaplatit partnerovi za zprostředkování registrace provizi, a to ve výši:

  • 0 % z vygenerovaného obratu prvních 30 dní od registrace zákazníka v aplikaci
  • 0,3 % z vygenerovaného obratu od 30. dne od registrace zákazníka v aplikaci do ukončení 180. dne od zmíněné registrace.
  • 0,5 % z vygenerovaného obratu od 180. dne od registrace zákazníka v aplikaci do ukončení 540 dne od zmíněné registrace.

(dále jen „provize partnera“).

6) Provize partnera je počítána z vygenerovaného obratu zákazníka prostřednictvím aplikace. Vygenerovaný obrat je počítán na základě dat agregovaných v internetové aplikaci Google Analytics pro měření webu zákazníka na adrese www.analytics.google.com zkrze napojený měřící kód Tanganica Pixel.

7) Nárok zprostředkovatele na provizi vzniká pouze ve chvíli, kdy si sama TGNCA účtuje poplatek za službu zákazníkovi.

8) Partner nemá právo na provizi, ani její část, je-li vlastníkem nebo zaměstnancem potenciálního zákazníka, u kterého byla provedena registrace.

9) TGNCA se zavazuje zaplatit provizi partnera na partnerem specifikovaný bankovní účet do 30 dnů od skončení zúčtovacího období potenciálního zákazníka, jehož registraci partner zprostředkoval.  

10) Partner i TGNCA může smlouvu kdykoliv vypovědět bez udání důvodu. Výpověď je účinná dnem následujícím po doručení výpovědi druhé straně. Výpověď musí být zaslána doporučeně na adresu smluvní strany nebo na e-mailovou adresu smluvní strany. TGNCA prohlašuje, že z její strany je k tomuto způsobilá e-mailová adresa info@tanganica.com. Pokud Zákazník neurčí jinak, je k tomuto způsobilá jeho e mailová adresa uvedená při registraci. V případě výpovědi nezaniká partnerovi nárok na provize vzniklé v měsíci, kdy výpověď došla druhé straně.

11) TGNCA se zavazuje, že nebude navádět nebo jinak přesvědčovat Zákazníka k ukončení jiné spolupráce s Partnerem pokud mezi nimi nějaká spolupráce probíhá.

Závěrečná ustanovení

11) Tyto podmínky se řídí právem České republiky. Práva a povinnosti v těchto podmínkách výslovně neuvedené se řídí zák. č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem.

12) TGNCA si vyhrazuje právo kdykoliv zrušit Affiliate program či jednostranně změnit Pravidla. TGNCA je povinna oznámit skutečnost, že byla Pravidla změněna a zveřejnit jejich nové aktuální znění na stránkách svých webových stránkách a zároveň informovat Partnera o provedené změně prostřednictvím e mailu, a to nejméně 1 měsíc před účinností změny.

13) V případě, že by některé ustanovení Pravidel bylo z jakýchkoliv důvodů neplatné nebo neúčinné, nezpůsobuje tato skutečnost neplatnost nebo neúčinnost ostatních částí Pravidel.