Zpracování osobních údajů

TGNCA s.r.o., IČ: 09634231 se sídlem Emilie Floriánové 810/2, 466 01 Jablonec nad Nisou vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem pod sp. zn. C 46079 (dále jen jako “TGNCA”) uvádí na základě jakého právního důvodu osobní údaje zpracovává, k jakým účelům je používá, komu je může předávat a jaká má zákazník v souvislosti se zpracováním jeho osobních údajů práva.

1) TGNCA zpracovává následující osobní údaje:

 • identifikační údaje, kterými se rozumí zejména jméno a příjmení, název společnosti, identifikační číslo, uživatelské jméno, heslo a jeho hash;
 • kontaktní údaje, zejména e-mailová adresa, telefonní číslo, adresa pro doručení a fakturační adresa;
 • nastavení účtu, kterými se rozumí údaje na účtu zákazníka Ke zpracování osobních údajů opravňuje TGNCA  plnění smlouvy se zákazníkem, dodržování právních povinností, oprávněné zájmy TGNCA nebo souhlas zákazníka.

2) Při návštěvě webu TGNCA jsou do zařízení zákazníka a následně z něj čteny cookies a další soubory nezbytné pro fungování webové stránky TGNCA. Pokud zákazník nevypne využití cookies ve svém webovém prohlížeči, má se za to, že s využíváním cookies a předáváním údajů reklamním a sociálním sítím souhlasí. Svůj souhlas můžete zákazník kdykoli odvolat vypnutím využívání cookies v nastavení webového prohlížeče.

3) TGNCA má na základě oprávněného zájmu zpracovávat osobní údaje, a to za účelem:

 • vylepšení poskytovaných služeb
 • efektivní propagace produktů a služeb TGNCA,
 • poskytování nabídek a reklamy, zasílané e-mailem, textovou zprávou,
 • testování nových funkcí a aplikací před nasazením,

4) Proti zpracováním na základě oprávněného zájmu má zákazník právo uplatnit námitku.

5) Osobní údaje jsou používány po dobu 4 let (tedy po dobu trvání tříleté promlčecí doby a jeden rok po jejím uplynutí s ohledem na nároky uplatněné na konci promlčecí doby) od posledního přihlášení k uživatelskému účtu. Z důvodu plnění zákonných povinností používá TGNCA osobní údaje po dobu vyžadovanou příslušným právním předpisem, nejvýše po dobu 10 let, ledaže by v budoucnu právní předpis stanovil dobu delší.

6) TGNCA zpracovává osobní údaje, které jí poskytne zákazník v rámci využívání služeb TGNCA, vytváření a používání účtu.

7) Všechny zmíněné osobní údaje zpracovává  TGNCA jako správce.

8) TGNCA může předávat osobní údaje také dalším subjektům, kteří se nachází v roli správce, a to:

 • na základě souhlasu zákazníka reklamním a sociálním sítím, a to konkrétně:
 • Google Ireland Limited (registrační číslo: 368047), se sídlem Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko; podmínky ochrany soukromí této společnosti jsou dostupné zde: https://policies.google.com/technologies/ads
 • Facebook Ireland Limited, se sídlem 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, D02 X525, Irsko; podmínky ochrany soukromí této společnosti jsou dostupné zde: https://cs-cz.facebook.com/about/privacy
 • Microsoft Ireland Operations Limited, se sídlem One Microsoft Place South County Business Park Leopardstown Dublin 18, D18 P521; podmínky ochrany soukromí této společnosti jsou dostupné zde: https://privacy.microsoft.com/cs-CZ/
 • Seznam.cz, a.s., Radlická 3294/10, 150 00 Praha-Smíchov,  IČO 26168685;

9) Právo na přístup zahrnuje zejména právo vědět, jaké údaje TGNCA o zákazníkovi zpracovává, za jakým účelem, po jakou dobu, kde osobní údaje získává, komu je předává, kdo je mimo TGNCA zpracovává a jaká má zákazník další práva související se zpracováním jeho osobních údajů.

10) Právo na opravu zahrnuje právo na to, aby TGNCA nepřesné osobní údaje bez zbytečného odkladu opravila, popřípadě doplnila.

11) Právo na výmaz zahrnuje právo, aby osobní údaje zákazníka byly bez zbytečného odkladu vymazány, pokud

 • osobní údaje již TGNCA nepotřebuje pro účely, pro které je zpracovávala,
 • zákazník odvolá souhlas se zpracováním osobních údajů, přičemž se jedná o údaje, k jejichž zpracování je nezbytný souhlas zákazníka a zároveň nemá TGNCA jiný důvod, proč tyto údaje potřebuje nadále zpracovávat,
 • zákazník vznese námitku u osobních údajů, které TGNCA zpracovává na základě oprávněných zájmů a shledá, že již žádné takové oprávněné zájmy, které by toto zpracování opravňovaly, nemá nebo
 • se zákazník domnívá, že prováděné zpracování osobních údajů  přestalo být v souladu s obecně závaznými předpisy.

Toto právo se neuplatní v případě, že zpracování osobních údajů je i nadále nezbytné pro splnění právní povinnosti nebo určení, výkon nebo obhajobu právních nároků TGNCA.

12) Právo na omezení zpracování  umožňuje v určitých případech požadovat, aby došlo k označení osobních údajů a tyto údaje nebyly předmětem žádných dalších operací zpracování po omezenou dobu. K omezení dojde, když :

 • zákazník popírá přesnost osobních údajů,
 • zákazník budete před výmazem údajů upřednostňovat pouze jejich omezení
 • zákazník vznese námitku proti zpracování

13) Právo na přenositelnost dává zákazníkovi právo získat všechny jeho osobní údaje, které TGNCA sám poskytl a které TGNCA zpracovává na základě jeho souhlasu a na základě plnění smlouvy. Osobní údaje budou poskytnuty ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu.

14) Zákazník má právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, k němuž dochází na základě oprávněného zájmu TGNCA. Jde-li o marketingové aktivity, přestane TGNCA osobní údaje zpracovávat bez dalšího; v ostatních případech tak učiní, pokud nebude mít závažné oprávněné důvody pro to, aby v takovém zpracování pokračovala.

15) Zákazník má právo u příslušného dozorového úřadu podat stížnost. Stížnost proti prováděnému zpracování osobních údajů může zákazník podat u Úřadu pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

16) Žádost zákazníka bude vyřízena bez zbytečného odkladu, maximálně však do jednoho měsíce. Ve výjimečných případech, zejména z důvodu složitosti požadavku, je TGNCA oprávněna tuto lhůtu prodloužit o další dva měsíce. O případném prodloužení bude TGNCA zákazníka informovat.