Všeobecné obchodní podmínky

Společnost TGNCA s.r.o., IČ: 09634231 se sídlem Emilie Floriánové 810/2, 466 01 Jablonec nad Nisou vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem pod sp. zn. C 46079 (dále jen jako “TGNCA”) je společností poskytující marketingové služby pro právnické osoby či podnikající fyzické osoby, (dále jen “zákazníky”) spočívající v cílení reklamního obsahu s cílem zvýšení obratu e-shopu zákazníka (dále jen “služba”)

Užíváním za účelem poskytování služeb v oblasti marketingu souhlasíte následujícími závaznými obchodními a podmínkami Služby („Podmínky Služby“).

Podmínky vedení účtu

 1. Každý Zákazník je povinen vytvořit si svůj uživatelský účet (dále jen „Uživatelský účet“). Uživatelský účet si může založit pouze právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba.
 2. Pro založení Uživatelského účtu je nutné vyplnit informace požadované registračním formulářem. Založením účtu Zákazník současně prohlašuje, že souhlasí s těmito Podmínkami Služby.
 3. Zákazník prohlašuje, že jakožto podnikající právnická osoba bere na vědomí, že se na něj nevztahují ustanovení zák. č.  634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele a zák č. 89/2012 Sb.,  občanského zákoníku.  
 4. Zákazník dále souhlasí s tím, že mohou být spuštěny všechny reklamní formáty, které TGNCA nabízí a které přivedou relevantní uživatele na internetový obchod zákazníka. Dále zákazník dává souhlas s testováním nových reklamních formátů, které zatím nejsou v oficiální nabídce ale které mohou zlepšit stávající výsledky.
 5. TGNCA provozuje marketingové služby, které slouží k prezentaci a propagaci produktů z nabízených obchodů (dále jen Nabídky) a internetového obchodu jako takového. Účelem TGNCA je i měření výkonnosti marketingových aktivit za účelem určení výše provize pro TGNCA pomocí měřících nástrojů třetích stran a dalších měřících kódů.  
 6. Zákazník bere na vědomí, že TGNCA neodpovídá za obsah Nabídek, který mu byl zpřístupněn Zákazníkem. V případě, že proti TGNCA budou v souvislosti s obsahem Nabídek uplatněny jakékoli nároky třetích osob, zavazuje se Zákazník bez prodlení odškodnit TGNCA za jakoukoli újmu způsobenou takto uplatněným nárokem třetí strany.
 7. Zákazník dále souhlasí s tím, že logo značky internetového obchodu zákazníka může být zobrazeno na webových stránkách TGNCA a případně použito v dalších propagačních materiálech.

Platební podmínky

 1. Platba probíhá prostřednictvím Uživatelského účtu. Finanční částku v minimální hodnotě 1 000 CZK ( 50 EUR ) bez DPH, která představuje reklamní kredit Zákazníka (dále jen “reklamní kredit”), lze zaplatit bankovním převodem a nebo prostřednictvím platební brány Stripe.
 2. Faktura bude Zákazníkovi zaslána na jeho e-mailovou adresu specifikovanou při registraci či na vložený fakturační email.
 3. Poté, co zaplacená částka dorazí na účet TGNCA, bude Zákazníkovi dobitý reklamní kredit připsán v Uživatelském účtu do 3-5 pracovních dnů.
 4. V částce, kterou si Zákazník dobije jako reklamní kredit je automaticky zahrnuta provize z vygenerovaného obratu v internetovém obchodě (dále jen “provize”), na kterou vzniká TGNCA nárok souhlasem Zákazníka s Podmínkami služby.
 5. Základní výše provize činí 3 % z vygenerovaného obratu v internetovém obchodě Zákazníka a to jen v případě, že tento obrat nepřesáhne 5,000,000 CZK ( 200,000 EUR ) za daný kalendářní měsíc.
 6. V případě překročení dané hranice 5,000,000 CZK ( 200,000 EUR ) za daný kalendářní měsíc se provize z vygenerovaného obratu za touto hranicí sníží na 2 % a to až do výše 10,000,000 CZK ( 400,000 EUR ).
 7. Při překročení částky 10,000,000 CZK ( 400,000 EUR ) vygenerovaného obratu v obchodě Zákazníka za daný kalendářní měsíc se provize z obratu za touto hranicí sníží na 1 %.
 8. Nižší provize se začne účtovat automaticky pro každou další objednávku, která obratem překročí zmíněnou hranici v daném kalendářním měsíci.
 9. Zákazník se bez zbytečného odkladu zavazuje TGNCA poskytnout odkaz na produktový feed ve formátu XML a nainstalovat měřící kód Tanganica Pixel. Data z produktového feedu a z měřícího kódu využije TGNCA pouze k optimalizaci dalšího poskytování služeb Zákazníkovi.
 10. Prvních 30 dní po registraci není v reklamním kreditu zahrnuta provize a Zákazníkovi se neúčtuje, přičemž TGNCA  provádí vyhodnocení optimální marketingové strategie pro Zákazníka. Tato lhůta může být po vzájemné dohodě stran zkrácena či prodloužena.
 11. Zákazník může požádat o vrácení nespotřebovaného reklamního kreditu (tzn. kredit dobitý Zákazníkem, nevztahuje se na bonusy a kredity nabité na základě bonusových akcí) a to prostřednictvím e-mailu, který zašle na adresu info@tanganica.com. V případě vrácení kreditu si TGNCA vyhrazuje právo ponechat na uživatelském účtu Zákazníka reklamní kredit ve výši 1 000 Kč bez DPH, představující minimální hodnotu dobití reklamního kreditu. Uvedené se neuplatní v případě výpovědi smlouvy nebo v případě, že od prvního spuštění reklamní kampaně uplynula doba delší než 4 kalendářní měsíce.
 12. Vždy je v první řadě čerpán reklamní kredit dobitý Zákazníkem a až po vyčerpání částky dobité zákazníkem se začne čerpat kredit bonusový.
 13. Bonusový reklamní kredit nabitý z různých propagačních akcí, který Zákazníkovi financuje TGNCA, nemůže být vrácen na bankovní účet Zákazníka a ani převeden na jiný Zákazníkův účet.
 14. Žádostí o vrácení reklamního kreditu se vynulují a propadnou i nabité bonusové kredity, které nejdou znovu obnovit.
 15. V případě, že reklamní kredit nabere záporné hodnoty, je Zákazník povinen tento nedoplatek uhradit do 14 kalendářních dnů od prvního upozornění na tuto nesrovnalost zaměstnancem TGNCA a nebo prostřednictvím e-mailové komunikace. Na tuto zápornou hodnotu bude zvlášť vystaven daňový doklad / faktura, který bude doručen Zákazníkovi do e-mailové schránky.
 16. Zákazník má možnost aktivovat funkci takzvaného “Automatického dobíjení”. V rámci této funkce zákazník vloží platební kartu, ze které chce reklamní kredit automaticky dobíjet. Veškeré informace o kartě jsou bezpečně uloženy prostřednictvím platební brány Stripe a TGNCA nemá k detailním informacím o kartě přístup. Zákazník v rámci této funkce také zvolí částku, kterou chce automaticky dobíjet a limit, při kterém se má reklamní kredit automaticky dobít.

Měřící kódy (Tanganica Pixel)

1. Zákazník souhlasí s využíváním Tanganica Pixelu v rámci svého e-shopu a zároveň souhlasí s ukládáním a zpracováním dat sbíraných pomocí tohoto měřícího kódu.

2. Měřící kód Tanganica Pixel nalezne Zákazník v rozhraní aplikace. Tento kód se vkládá do HTML hlavičky před koncový tag </head>. Jiné použití může vést k nesprávnému fungování měření.

3. Tanganica Pixel využívá služeb Google Tag Manager a dalších měřících kódů reklamních systémů (Google Analytics, Google Ads, Facebook Ads, Bing Ads, Sklik atd.) a jeho cílem je měřit dokončené objednávky v e-shopu a měřit uživatele pro retargeting a/nebo pro personalizovanou reklamu.

4. Tanganica Pixel neobsahuje škodlivé ani jinak nebezpečné prvky.

5. Měřící kódy reklamních systémů využívají pro správné fungování analytické a reklamní soubory cookies. Správné nastavení souhlasu uživatelů v cookie liště a napojení měřícího kódu na tento souhlas je odpovědností Zákazníka.

6. Měřící kód měří dokončené objednávky a jejich hodnoty v internetovém obchodu. Hodnota objednávek je reportována na základě hodnoty, kterou Zákazník posílá v datové vrstvě v proměnné “value”, “revenue”, “order_total” či v jiné proměnné.

7. Pro měření vygenerovaného obratu je používán atribuční model “Poslední kliknutí bez přímé návštěvy” a atribuční okno je zvoleno na standardních 30 dní.

8. Ze zákaznické cesty v rámci atribuce jsou vyloučeny všechny známé platební brány, které nejsou přímým zdrojem objednávek.

9. V případě, že koncový zákazník nepovolí v cookie liště souhlas k měření, tak TGNCA nedokáže správně atribuovat objednávku k danému zdroji. V některých případech může dojít k tzv. “Modelaci zákaznické cesty”.

10. Data sbíraná pomocí Tanganica Pixelu se zásadně nedostávají do cizích rukou a jsou použita pouze k měření a optimalizaci reklamních kampaní.

11. Zákazník bere na vědomí, že veškerá data zobrazená v aplikaci TGNCA nemusí být kompletní bez ohledu na správně nastavený měřící kód či fungující cookie lištu.

12. Zákazník je povinen dodržovat všechny platné zákony týkající se ochrany osobních údajů a souhlasí s tím, že bude nést plnou odpovědnost za porušení těchto zákonů.

13. V rámci reportování metrik, které mají číselnou hodnotu v dané peněžní měně může docházet k přepočtu měn.

14. Zákazník bere v potaz, že reportované metriky v rámci aplikace nemusí být 100% přesné vzhledem k nepřesnosti měření způsobené absencí souhlasů k měření, blokátorů reklamy a měřících kódů či jiných softwarů zabraňujících přesnému měření.

Výpověď a pozastavení služeb

 1. Zákazník i TGNCA může smlouvu kdykoliv vypovědět bez udání důvodu. Výpověď je účinná dnem následujícím po doručení výpovědi druhé straně.
 2. Výpověď musí být zaslána doporučeně na adresu smluvní strany nebo na e-mailovou adresu smluvní strany. TGNCA prohlašuje, že z její strany je k tomuto způsobilá e-mailová adresa info@tanganica.com. Pokud Zákazník neurčí jinak, je k tomuto způsobilá jeho e mailová adresa uvedená při registraci.
 3. V případě, že má ke dni účinnosti výpovědi Zákazník na uživatelském účtu nespotřebovaný reklamní kredit, bude mu do 30 dnů vrácen na bankovní účet, ze kterého platbu provedl.
 4. Zákaznický účet je deaktivován dnem účinnosti výpovědi a Zákazník k němu ztrácí přístup. Dnem účinnosti výpovědi je též zastaveno poskytování služeb zákazníkovi ze strany TGNCA.
 5. Zákazníkovi jako podnikateli nenáleží právo ve lhůtě 14 dnů odstoupit od smlouvy.
 6. Po dohodě se Zákazníkem může TGNCA pozastavit poskytovaní služby zákazníkovi, přičemž ode dne pozastavení poskytování služeb se reklamní kredit Zákazníkovi nespotřebovává. Poskytování služeb lze obnovit opět pouze po dohodě se Zákazníkem.  

Změna obchodních podmínek

 1. TGNCA si vyhrazuje právo kdykoli v přiměřeném rozsahu jednostranně změnit znění těchto Podmínek Služby.
 2. O změnách Podmínek Služby a jejich uveřejnění bude Zákazník informován prostřednictvím e‑mailu, a to nejméně 1 měsíc před nabytím účinnosti změny.

Důvěrné informace

 1. Osoba přijímající důvěrné informace (též „Přijímající strana“) je povinna uchovávat a udržovat důvěrné informace ve striktní důvěrnosti pro výhradní a výlučné účely druhé strany (též „Zveřejňující strana“), přičemž jak TGNCA, tak zákazník jsou přijímací, tak zveřejňující stranou. Přijímající strana zajistí omezení přístupu k důvěrným informacím svým zaměstnancům, dodavatelům a třetím stranám, jak je to obchodně přiměřeně možné, a zabezpečí, aby tyto osoby podepsaly a dodržovaly mlčenlivost alespoň tak, jak je uvedeno ve Smlouvě o mlčenlivosti, kterou TGNCA a zákazník bezodkladně, ovšem  nejpozději do 7 dnů, po dokončení registrace do uživatelského účtu uzavřou. Přijímající strana nesmí bez předchozího písemného souhlasu zveřejňující strany použít žádné důvěrné informace ve prospěch přijímající strany, zveřejnit, kopírovat nebo jinak zpřístupnit ostatním, ani povolit použití ostatními ve svůj prospěch nebo na úkor zveřejňující strany. Přijímající strana poskytne předávající straně veškeré důvěrné informace a všechny záznamy, poznámky a jiné písemné, tištěné nebo hmotné materiály, které má k dispozici, týkající se důvěrných informací, pokud o to písemně požádá zveřejňující strana.
 2. Důvěrné informace a ostatní data mohou být použity ve prospěch přijímající strany a to jen pouze v případě, že jsou důvěrné informace a data uvedena v naprosto anonymizovaném stavu, který znemožní identifikaci jedné ze stran.

Ochrana osobních údajů / ochrana dat

 1. Zásady ochrany osobních údajů jsou dostupné zde: https://tanganica.com/gdpr/

Reklamace

 1. Zákazník má právo uplatnit reklamaci na vyúčtování ceny služby nebo na poskytování služby a TGNCA je povinna  tuto reklamaci přijmout a vyřídit ji.
 2. Reklamaci musí uživatel uplatnit bez zbytečného odkladu, nejpozději do dvou (2) měsíců ode dne vadného poskytnutí služby či chybně vyúčtované faktury.
 3. TGNCA je povinna vyřídit reklamaci bez zbytečného odkladu nejpozději do jednoho (1) měsíce ode dne doručení reklamace. O vyřízení reklamace vyrozumí Zákazníka na e-mail zadaný zákazníkem při registraci.
 4. V případě, že je reklamace oprávněná, vystaví TGNCA opravný daňový doklad (dobropis) a částku, která byla předmětem reklamace Zákazníkovi vrátí, nejpozději do jednoho měsíce od vyřízení reklamace.  

Závěrečná ustanovení

 1. Tato smlouva se řídí a vykládá v souladu se zákony České republiky.